Audytor Energetyczny
Koszalin
Oferta
Finansowanie
Prawo/Normy
Linki
Referencje
Do pobrania
Kontakt
Audyt Energetyczny
Audyt Uproszczony
Świadectwo Energetyczne
Efekt Ekologiczny
Audyt Remontowy

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ustala, że obowiązkowym załącznikiem do wniosku kredytowego i wniosku o przyznanie premii remontowej jest audyt remontowy. W audycie remontowym podobnie jak w audycie energetycznym konieczne jest wykazanie oszczędności energetycznych i w tym celu wykonania obliczeń zapotrzebowania energii. Natomiast nie występuje tu obliczenie wartości finansowej planowanych oszczędności, a tylko oszczędność energetyczna.

Audyt remontowy dotyczy budynków określonych w ustawie, czyli wyłącznie budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 • oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1961r.,
 • budynków wielorodzinnych, w którym występuje więcej niż dwa lokale mieszkalne,

Co możemy zmodernizować?
Zgodnie z tym punktem najpierw ustalamy pierwszą grupę ulepszeń, w wyniku których nastąpi spełnienie warunku zmniejszenia zapotrzebowania energii, a następnie zakres ten poszerzamy o inne potrzebne ulepszenia, przy czym
ta druga grupa ulepszeń powinna być wybrana z planu robót remontowych, który inwestor powinien tworzyć na podstawie dokonywanych okresowych przeglądów budynku zgodnie z przepisami określającymi warunki użytkowania budynków.

Wybór drugiej grupy ulepszeń nie powinien być przypadkowy. Powinny być realizowane te ulepszenia, które są pilne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, a następnie takie, które dostosowują istniejący budynek do zgodności z aktualnymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych. Inne ulepszenia powinny być włączone do zakresu przedsięwzięcia, jeżeli jednocześnie realizowane będą te najbardziej pilne.

Pierwsza grupa ulepszeń (tzw. termomodernizacyjnych) może obejmować następujące rodzaje prac:

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,
 • remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami,
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej,
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Druga grupa ulepszeń (tzw. remontowych) może obejmować następujące rodzaje prac:

 • ogólny remont budynku (bez remontu lokali),
 • wymiana okien i remont balkonów nawet, gdy służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu,
 • przebudowa budynku w wyniku, którego następuje jego ulepszenie,
 • wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

W ramach remontu mogą być także wykonane prace realizowane jako termomodernizacja. 

Wymagane oszczędności

Podobnie jak w przypadku audytu energetycznego tak i w audycie remontowym należy wykazać zgodności planowanego przedsięwzięcia z warunkami ustawy. W odniesieniu do planowanego remontu należy wykazać, że:

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego (stosunek kosztu remontu przypadający na 1 m2 powierzchni użytkowej do ceny 1 m2 ustalanej do celów obliczenia premii gwarancyjnej) mieści się w granicach od 0,05 do 0,70.
W wyniku realizacji remontu nastąpi określone w ustawie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zgodnie z tabelą poniżej

Wymagane wg Ustawy zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody.

L.p.
Opis sytuacji
Wymagane zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię (ogrzewanie i c.w.u.)
1
Remont o wskaźniku kosztu przedsięwzięcia od 0,05 do 0,30
Co najmniej o 10%
2
Remont o wskaźniku kosztu przedsięwzięcia powyżej od 0,30 do 0,70
Co najmniej o 25%
3
Wcześniej realizowane było przedsięwzięcie remontowe, na które uzyskano premię remontową
Co najmniej o 5%
4
Wcześniej realizowane było przedsięwzięcie remontowe na które uzyskano premię remontową, a w efekcie osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25 % rocznego zapotrzebowania na energię
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię nie jest wymagane
5
W budynku wcześniej zrealizowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię nie jest wymagane
6
Budynek spełnia wymagania w zakresie oszczędności energii określone w aktualnych przepisach (Warunki Techniczne)
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię nie jest wymagane

Uzyskanie kredytu
Po
podjęciu decyzji o wykonaniu remontu, właściciel budynku (inwestor) składa do banku kredytującego dokumenty niezbędne dla uzyskania kredytu, a więc:

 • wniosek kredytowy z wymaganymi przez bank załącznikami,
 • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, oraz
 • audyt remontowy.

Bankiem kredytującym jest taki bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie udzielania kredytów i trybu przekazywania premii termomodernizacyjnej przewidzianej w Ustawie. Aktualny wykaz banków jest publikowany na stronie internetowej BGK www.bgk.com.pl. Szczegółowe wymagania, co do formy wniosku kredytowego oraz wymaganej formy zabezpieczenia kredytu ustala każdy bank kredytujący we własnym zakresie.
Ważną sprawą jest wybór banku kredytującego. Wszystkie banki działające w trybie Ustawy stosują się do jej zasad, ale mają różniące się między sobą własne szczegółowe zasady dotyczące wysokości oprocentowania kredytu, wysokości prowizji i zasad spłaty kredytu. Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto jest zapoznanać się z ofertami poszczególnych banków i wybrać najbardziej odpowiadającą inwestorowi. Bank zawiera z inwestorem warunkową umowę kredytową, w której zawarte są wszystkie szczegółowe ustalenia dotyczące udzielenia i spłaty kredytu. Umowa jest zawierana z warunkiem, że obowiązuje dopiero po przyznaniu premii termomodernizacyjnej. Ta warunkowa umowa wraz z wnioskiem o przyznanie premii i audytem energetycznym jest kierowana przez bank kredytujący do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje weryfikacji audytu lub tę weryfikację zleca innej instytucji. Po pozytywnym wyniku weryfikacji audytu oraz
stwierdzeniu, że spełnione są warunki kredytowania ustalone w Ustawie – Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości. Po tej decyzji kredyt może być uruchomiony i inwestycja może być realizowana.
W przypadku negatywnej weryfikacji audytu remontowego (czyli stwierdzeniu, że został opracowany nieprawidłowo) – BGK zawiadamia inwestora i po poprawieniu audytu, lub opracowaniu nowego, procedura zostaje powtórzona, co oczywiście znacznie przedłuża przebieg sprawy.

Realizacja prac
Przedsięwzięcie remontowe powinno być realizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego w trybie przepisów Prawa Budowlanego i pozwolenia na budowę wydanego przez odpowiednie władze. Założenia dla projektu stanowi audyt remontowy. Inwestor powinien przedstawić bankowi kredytującemu podpisane przez projektanta oświadczenie o zgodności projektu z audytem remontowym.
Przedsięwzięcie remontowe powinno być zrealizowane zgodnie z projektem i zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. Po zakończeniu realizacji inwestor powinien przedstawić bankowi kredytującemu oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia podpisane przez osobę, która nadzorowała realizację robót w imieniu inwestora (np. przez inspektora nadzoru lub projektanta).
Jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z projektem i w terminie zgodnym z umowa kredytową, następuje uruchomienie premii remontowej, którą bank kredytujący otrzymuje od BGK i zalicza ją na spłatę kredytu wykorzystanego
przez inwestora. Tym samym inwestor zostaje zwolniony z obowiązku spłaty 100 % kredytu i spłaca kredytu pomniejszony o przyznaną premię.

Premia remontowa
Formą pomocy, którą inwestor, może otrzymać ze strony budżetu Państwa jest premia remontowa, która:

 • nie może wynosić więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,
 • nie może wynosić więcej niż 15% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,

Premię remontową, czyli umorzenie części kredytu, otrzymuje inwestor, który ukończył inwestycję. Inwestor spłaca kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii remontowej.
Premia remontowa jest przeznaczona na wspieranie remontów wyłącznie budynków mieszkalnych. Jeżeli w budynku znajdują się inne lokale niż mieszkalne (np. handlowe, usługowe) premia dotyczy tylko tej części kosztu remontu, która przypada na mieszkalną część budynku, a więc wysokość premii musi być określona na podstawie udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali.
W takim przypadku audyt obejmuje roboty remontowe i koszty tych robót w całym budynku, oblicza się zapotrzebowanie energii dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz planowane oszczędności także dla całego budynku, a następnie premię remontową wylicza się według podanego w ustawie procentu kosztu remontu całego budynku, a tak obliczoną kwotę zmniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej mieszkań w całej powierzchni użytkowej budynku.


 
OfertaFinansowaniePrawo/NormyLinkiReferencjeDo pobraniaKontakt