Audytor Energetyczny
Koszalin
Oferta
Finansowanie
Prawo/Normy
Linki
Referencje
Do pobrania
Kontakt
Audyt Remontowy
Audyt Uproszczony
Świadectwo Energetyczne
Efekt Ekologiczny
Audyt Energetyczny

Ustawa o wspieraniu wspieraniu termomodernizacji i remontów ustala, że obowiązkowym załącznikiem do wniosku kredytowego i wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej jest audyt energetyczny. Audyt energetyczny jest to opracowanie, które określa zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wskazuje rozwiązania optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i oszczędności energii. Audyt stanowi także założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.

Audyt jest opracowaniem dość skomplikowanym, dlatego jego wykonanie najlepiej powierzyć specjaliście do tego przygotowanemu (audytorowi energetycznemu).

Co możemy zmodernizować?
W celu skorzystania z premii termomodernizacyjnej możemy wykonać następujące usprawnienia, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii i obniżą koszty użytkowania budynku:

 • ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,
 • remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami,
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej,
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,
 • usprawnienie systemu wentylacji,
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.
Inwestor ma możliwość ubiegania się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnięte zostanie znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Dla budynków wymagane jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:
 • 10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,
 • 15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • 25% - w pozostałych budynkach, 
Dla sieci i źródeł ciepła wymagane jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:
 • zmniejszenia rocznych strat energii – co najmniej o 25%,
 • zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła w związku z likwidacją źródła i podłączeniem do sieci lokalnej – co najmniej o 20%,
 • zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 
Uzyskanie kredytu
Po podjęciu decyzji o wykonaniu termomodernizacji, właściciel budynku (inwestor) składa do banku kredytującego dokumenty niezbędne dla uzyskania kredytu:
wniosek kredytowy z wymaganymi przez bank załącznikami,
 • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • audyt energetyczny.

Bankiem kredytującym jest taki bank, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie udzielania kredytów i trybu przekazywania premii termomodernizacyjnej przewidzianej w Ustawie. 
Aktualny wykaz banków jest publikowany na stronie internetowej BGK
www.bgk.com.pl. Szczegółowe wymagania co do formy wniosku kredytowego oraz wymaganej formy zabezpieczenia kredytu ustala każdy bank kredytujący we własnym zakresie. Ważną sprawą jest wybór banku kredytującego. Wszystkie banki działające w trybie Ustawy stosują się do jej zasad, ale mają różniące się między sobą własne szczegółowe zasady dotyczące wysokości oprocentowania kredytu, wysokości prowizji i zasad spłaty kredytu. Dlatego przed złożeniem wniosku kredytowego warto jest zapoznanać się z ofertami poszczególnych banków i wybrać najbardziej odpowiadającą inwestorowi. Bank zawiera z inwestorem warunkową umowę kredytową, w której zawarte są wszystkie szczegółowe ustalenia dotyczące udzielenia i spłaty kredytu.

Umowa jest zawierana z warunkiem, że obowiązuje dopiero po przyznaniu premii termomodernizacyjnej. Ta warunkowa umowa wraz z wnioskiem o przyznanie premii i audytem energetycznym jest kierowana przez bank kredytujący do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje weryfikacji audytu lub tę weryfikację zleca innej instytucji.

Po pozytywnym wyniku weryfikacji audytu oraz stwierdzeniu, że spełnione są warunki kredytowania ustalone w Ustawie – Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości. Po tej decyzji kredyt może być uruchomiony i inwestycja może być realizowana. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego (czyli stwierdzeniu, że został opracowany nieprawidłowo) – BGK zawiadamia inwestora i po poprawieniu audytu, lub opracowaniu nowego, procedura zostaje powtórzona, co oczywiście znacznie przedłuża przebieg sprawy.

Realizacja termomodernizacji
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być realizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego w trybie przepisów Prawa Budowlanego i pozwolenia na budowę wydanego przez odpowiednie władze. Założenia dla projektu stanowi audyt energetyczny. Inwestor powinien przedstawić bankowi kredytującemu podpisane przez projektanta oświadczenie o zgodności projektu z audytem energetycznym. 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być zrealizowane zgodnie z projektem i zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. Po zakończeniu realizacji inwestor powinien przedstawić bankowi kredytującemu oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia podpisane przez osobę, która nadzorowała realizację robót w imieniu inwestora (np. przez inspektora nadzoru lub projektanta). Jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z projektem i w terminie zgodnym z umowa kredytową, następuje uruchomienie premii termomodernizacyjnej, którą bank kredytujący otrzymuje od BGK i zalicza ją na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora. Tym samym inwestor zostaje zwolniony z obowiązku spłaty 100 % kredytu i spłaca kredytu pomniejszony o przyznaną premię.

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy, którą inwestor, może otrzymać ze strony budżetu Państwa. Premia termomodernizacyjna:

 • nie może wynosić więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,
 • nie może wynosić więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
 • nie może wynosić więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Premię termomodernizacyjną , czyli umorzenie części kredytu, otrzymuje inwestor, który ukończył inwestycję. Inwestor spłaca kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii termomodernizacyjnej.  
 
OfertaFinansowaniePrawo/NormyLinkiReferencjeDo pobraniaKontakt